Cymorth a Gwasanaethau

 • Mentora Cyfoed

 • Ymgynghori

 • Gwasanaethau Cynaliadwyedd

 • Rhestrau Swyddi

Mentora

Mae mentora cymheiriaid yn ganolog i’n cred wrth ddatgloi pŵer gweithredu cymunedol. Rydym yn gweithio gyda chronfa ledled Cymru o tua 100 o fentoriaid, sydd â phrofiad ac arbenigedd mewn ystod eang o sectorau sy’n berthnasol i’n haelodaeth. Maen nhw’n brofiadol iawn, ac rydyn ni’n eu talu nhw i rannu eu gwybodaeth gyda mentrau sydd ar ddod.

Gallwch wneud cais i dderbyn mentora drwy ein rhaglenni, neu hyd yn oed wneud cais i ddod yn fentor cymheiriaid eich hun.

null

Gwneud cais am fentora

Gwnewch gais i dderbyn mentora gan un o'n harbenigwyr profiadol.

null

Dod yn fentor

Rhannwch eich sgiliau gydag eraill drwy ddod yn fentor cymheiriaid cyflogedig gyda CYD Cymru.

null

Cwrdd â'n mentoriaid

Cwrdd â rhai o'r mentoriaid sy'n cefnogi cymunedau i gyflawni eu potensial a chreu newid lle mae ei angen fwyaf.

Ymgynghori

Gall ein tîm o arbenigwyr rhanbarthol ddarparu cefnogaeth fanwl ar ystod eang o faterion a phrosiectau ar gyfer grwpiau a mentrau cymunedol, cyrff cyhoeddus, cymdeithasau tai a sefydliadau eraill sy’n cyd-fynd â’n gweledigaeth a’n gwerthoedd.

Mae aelodau CYD Cymru yn derbyn cyfraddau gostyngedig, ac mae gennym wasanaethau arbennig wedi’u datblygu ar gyfer awdurdodau lleol.

Cwestiynau a ofynnir yn aml

Beth allwch chi fy helpu gyda?

Gall CYD Cymru ddarparu gwasanaethau ymgynghori cynhwysfawr i’n haelodau a’n partneriaid sy’n cynnwys:

 • Busnesau Newydd
 • Llywodraethu a chynllunio busnes
 • Ymgysylltu â’r gymuned
 • Caffael
 • Egni
 • Trosglwyddo asedau, perchnogaeth a rheolaeth gymunedol
 • Cyllid a chyllid

Faint mae ymgynghori'n ei gostio?

Mae cost ymgynghoriaeth yn dibynnu ar natur y mater y mae angen cymorth arnoch ag ef, ond rydym bob amser yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth cost effeithiol ac mae Aelodau ac Aelodau Partner yn derbyn cyfradd ostyngedig.

Cysylltwch â ni am ddyfynbris.

Pwy fydd yn darparu'r ymgynghoriaeth?

Mae ein hymgynghorwyr yn dod o bob rhan o’n tîm staff, aelodaeth a phwll mentora ac maent yn arbenigo mewn cefnogi grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol. O’r herwydd, rydym yn gallu darparu gwybodaeth fanwl a phrofiad arbenigol iawn i ymgynghorwyr ledled Cymru, sydd hefyd wedi’u gwreiddio yn eu cymunedau eu hunain.

null

Sut gallwn ni helpu

Edrychwch ar y gwasanaethau a'r gefnogaeth rydym yn eu cynnig.

null

Sector Cyhoeddus

Rydym yn gweithio gydag Awdurdodau Lleol, cymdeithasau tai a chyrff sector cyhoeddus eraill i harneisio pŵer a deallusrwydd cyfunol cymunedau.

null

Astudiaeth Achos

Darllenwch am ein gwaith ymgynghori diweddar sy'n cefnogi consortia i greu Clwb Ceir Cerbydau Trydan cyntaf Cymru.

Gwasanaethau Cynaliadwyedd

Mae cynaliadwyedd a’r defnydd o ynni yn ystyriaethau enfawr i’n haelodau, o ran lleihau costau rhedeg a lleihau’r effaith ar yr amgylchedd. Mae gennym ystod o opsiynau a all eich helpu i fynd i’r afael â’ch biliau ynni, arbed arian a gweithio tuag at sero net.

null

Pecyn Cymorth Ynni

Wedi'i lansio ym mis Medi '24, bydd aelodau yn gallu cael pecyn cymorth cynilo ynni am ddim cyn bo hir, a'u dadansoddi'n fanwl, gan helpu i leihau biliau ac allyriadau carbon.

null

Archwiliad Adeiladau

Archebwch archwiliad ynni ar gyfer eich adeilad neu sefydliad cymunedol a derbyniwch gynllun gweithredu manwl i wella effeithlonrwydd a lleihau defnydd.

null

Grŵp Prynu Ynni

Ymunwch â'n grŵp prynu ynni i dderbyn broceriaeth am ddim a chyfraddau llai.

Swyddi

Rydym yn darparu gwasanaeth rhestru ar gyfer pob cyfle cyflogaeth, swyddi gwirfoddoli a hyfforddiant o fewn sefydliadau cymunedol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru.

Gall aelodau restru swyddi ar ein gwefan am ddim!

null

Swyddi Chwilio

Chwilio rhestrau swyddi ar draws Cymru.

null

Gwirfoddoli Chwilio

Dewch o hyd i'ch cyfle gwirfoddoli nesaf a chymryd rhan mewn adeiladu pŵer cymunedol lleol.

null

Postio swydd

Rhestrwch gyfle gwaith, gwirfoddoli neu hyfforddiant newydd yma am ddim (aelodau yn unig).