Menter Gymunedol

print

Rhan o’n cenhadaeth yw annog ymddiriedolaethau datblygu a sefydliadau cymunedol eraill i feithrin mentrau cymunedol ar gyfer cynaliadwyedd hir dymor. Rydym yn rhan o nifer o fentrau i hyrwyddo a chefnogi gweithgarwch menter gymunedol.

Mae menter gymunedol yn fusnes sydd ag amcanion cymdeithasol yn hytrach nag amcanion ariannol. Caiff unrhyw warged y mae menter gymunedol yn ei gynhyrchu ei ail-fuddsoddi yn y busnes neu yn y gymuned at y diben hwnnw, yn hytrach na chael ei yrru gan yr angen i gynyddu’r elw i’r eithaf ar gyfer cyfranddalwyr a pherchnogion.

I ni, mae menter gymunedol yn golygu:

  • Sefydliadau a arweinir gan y gymuned – cymuned o ran lleoliad ac o ran diddordeb
  • Ethos hunangymorth – tra ein bod yn cyflawni llawer drwy weithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, busnesau ayyb, rydym yn anelu at osgoi dibynadwyedd
  • Y cymunedau eu hunain yw’r asiantwyr gorau ar gyfer eu hadfywio
  • Nid yw dulliau dyngarol a lles ar eu pen eu hunain yn ddigonol – mae angen mentergarwch ar gyfer newid cynaledig
  • Masnachu at ddiben cymdeithasol – lle caiff gwarged ei ailfuddsoddi mewn datblygu menter pellach er budd y gymuned
  • Gall asedau ym mherchnogaeth y gymuned (adeiladau, tir ac asedau eraill) adeiladu capasiti busnes a chyflawni nodau’r gymuned

 

Mae mentrau cymunedol yn gweithredu mewn ystod eang o sectorau ar draws y Deyrnas Unedig. Maent yn ffurfio rhan o’r sector menter gymdeithasol cyfan yng Nghymru. Ymhlith yr enghreifftiau o fentrau cymunedol adnabyddus yng Nghymru ceir rhai o’n Haelodau, megis Galeri Caernarfon yng Ngogledd-orllewin Cymru, Vision 21 yng Nghaerdydd, a PLANED yng Ngorllewin Cymru. Yn fras, mae menter gymunedol yn golygu creu cyfoeth mewn cymunedau, a’i gadw yno.

I gefnogi twf mentrau cymunedol yng Nghymru, mae DTA Cymru’n arwain ar Raglen Gymorth o’r enw Atebion Mentrus.
Cliciwch yma i weld a chadw lle ar ein digwyddiadau presennol ar gyfer mentrau cymunedol.