Ein Rhaglenni

Dr Mz mural 2

Egin

Mae Egin yn rhaglen sydd â’r nod o ddatgloi grym cyfunol cymunedau yng Nghymru i gymryd eu camau cyntaf tuag at fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd a byw’n fwy cynaliadwy – yn enwedig y rhai sydd fwyaf tebygol o gael eu heffeithio gan newid hinsawdd. Gall grwpiau gael mynediad at gyngor, mentora a chymorth grant.

Mae Egin yn cael ei ariannu gan Gynllun Asedau Segur a weinyddir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Cronfa Perchnogaeth Gymunedol

Mae perchnogaeth gymunedol yn rhoi rheolaeth i bobl leol dros yr adeiladau a’r gofodau sydd o bwys iddynt a bod y mannau hyn yn cael eu defnyddio mewn ffyrdd sy’n bodloni blaenoriaethau ac anghenion y gymuned leol.

Mae CYD Cymru yn helpu darpar ymgeiswyr yng Nghymru i ddatblygu eu cynigion prosiect a gwneud cais i Gronfa Perchnogaeth Gymunedol y DU.

Mae’r Rhaglen COF wedi’i gohirio ar hyn o bryd ac rydym yn aros am ddiweddariadau yn dilyn yr Etholiad Cyffredinol ar Orffennaf 4ydd.

Iowerth arms pub
Paul Satori PV panels

Sero Net

Rydym yn cyflwyno’r rhaglen Sero Net fel rhan o Busnes Cymdeithasol Cymru, gan helpu mentrau cymdeithasol i gyrraedd eu nodau cynaliadwyedd.

Gallwn ddarparu cymorth arbenigol a mynediad at gyllid i helpu i ddatgloi eich uchelgeisiau cynaliadwyedd drwy adeiladu gwasanaethau ynni; cyngor tariff; cynllunio gweithredu; cymorth ariannol; arbenigedd technegol; a chymorth rheoli prosiect a gweithredu.

Busnes Cymdeithasol Cymru

Rydym yn cefnogi busnesau newydd a busnesau cymdeithasol sy’n tyfu drwy gysylltu mentrau cymdeithasol yng Nghymru â’n gwasanaeth mentora cymheiriaid helaeth.

Mae busnesau cymdeithasol yn elfen bwysig a deinamig o economi Cymru. Maent yn darparu swyddi da, yn nes at adref, lle mae cymunedau eu hangen. Mae busnesau cymdeithasol yn gweithio’n frwd i fynd i’r afael â materion lleol trwy fasnachu ac yna ail-fuddsoddi’r incwm y maent yn ei ennill yn y pethau sy’n bwysig iddynt.

jarred-ray-ZLnFhd14VZE-unsplash