Ein Gwaith

print

Er bod Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu (DTA) Cymru yn fudiad o aelodau, nid i’n Haelodau yn unig yr ydym yn darparu gwasanaethau. Mae gennym hefyd ystod o raglenni a gwasanaethau sy’n rhoi budd i’r trydydd sector ehangach yng Nghymru.

Mae ein holl waith wedi’i strwythuro o gwmpas 3 maes craidd sy’n gysylltiedig â’n cenhadaeth a’n gwerthoedd:

Mentrau cymunedol – rydym yn annog datblygu ymddiriedolaethau a mudiadau cymunedol eraill i feithrin mentrau cymunedol ar gyfer cynaliadwyedd tymor hir

Perchnogaeth gymunedol ar asedau – rydym yn cefnogi cymunedau sy’n ystyried cymryd rheolaeth ar dir ac adeiladau ar draws Cymru, neu helpu i ddatblygu rhai sydd eisoes ym mherchnogaeth y gymuned

Cymunedau’n cefnogi cymunedau – rydym yn defnyddio dull cefnogaeth gan gymheiriaid lle bynnag y bo’n bosibl er mwyn cyflawni adfywio cymunedol mewn cymunedau ledled Cymru

Gallwch ganfod mwy am y rhaglenni a’r gwasanaethau penodol a ddarparwn drwy ddefnyddio’r dolenni ar y rhan hon o’r wefan.
Mae ein Rhaglenni cyfredol yn cynnwys:

Atebion Mentrus: Rydym yn helpu sefydliadau cymunedol i sefydlu a rhedeg mentrau cymunedol

Adfywio Cymru: Helpu cymunedau i fynd i’r afael â’r achosion a chynnig datrysiadau ar gyfer newid hinsawdd

Mae ein gwasanaethau eraill yn cynnwys:

Grŵp Gweithredu Ynni – cynllun prynu mewn swmp er mwyn lleihau costau ynni ar gyfer cymunedau

Gwasanaethau Ymgynghori – mae hyn yn cynnwys contractau tymor byr yn ogystal â chontractau cefnogi hirdymor gan gynnwys yr un a ddarparwn ar hyn o bryd i Loteri Fawr Cymru ar y Rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol 2

Gwaith polisi – Rydym o’r farn bod y mudiadau cymunedol lleol yn darparu atebion i lawer o’r heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cymhleth sy’n wynebu ein cymunedau. Rydym yn bwydo i mewn i’w profiadau i newid polisïau a chreu amgylchedd mwy galluogol yng Nghymru ar gyfer mentrau cymunedol a pherchnogaeth asedau.