FFURFLEN GAIS AM AELODAETH

Gyda’n gilydd, gallwn gyflawni pethau mawr!
Ymunwch â DTA Cymru a dod yn rhan o rwydwaith Cymru a’r DU o sefydliadau angor, mentrau cymunedol ac ymddiriedolaethau datblygu ar lawr gwlad sy’n uchelgeisiol, yn fentrus ac yn eiddo i’r gymuned. Maent yn cydweithio i drawsnewid eu cymunedau ac i sicrhau eu dyfodol.

 • Cysylltwch â sefydliadau cymunedol a mentrus o’r un anian â chi
 • Cysylltwch â chyrff a sefydliadau eraill sy’n rhannu ein gwerthoedd a’n huchelgais
 • Manteisiwch ar gyngor, cymorth gan gymheiriaid a’r arferion gorau
 • Ymunwch â phobl eraill a lleisiwch eich barn yn lleol ac yn genedlaethol

Mae Aelodaeth Lawn o Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru yn agored i ymddiriedolaethau datblygu presennol a datblygol, mentrau cymunedol eraill a ‘sefydliadau angor’ yng Nghymru.

Mae Aelodaeth Gysylltiol yn agored i sefydliadau, asiantaethau, ymgynghorwyr neu unigolion nad ydynt yn ymddiriedolaethau datblygu ond sy’n cefnogi ein nodau a’n gwerthoedd ac yn awyddus i ddod yn un o bartneriaid ein mudiad.

Aelodaeth o DTA – DTA Cymru a Buddion i Aelodau DTA Cymru

Llenwch ein ffurflen gais am aelodaeth isod, ynghyd ag unrhyw ddogfennau ategol gofynnol, wedi’i hawdurdodi gan lofnodwr cymeradwy, Aelod o’r Bwrdd neu Ymddiriedolwr o’ch sefydliad.

Ar ôl cynnal gwiriadau cymhwysedd ac ar ôl cael cymeradwyaeth, byddwch yn cael neges e-bost yn cadarnhau eich Aelodaeth a byddwch yn cael eich anfonebu am eich Ffi Aelodaeth, fel y bo’n briodol.

Ymwadiad y GDPR. O dan y GDPR, does gennych chi ddim hawl i gael gafael ar y wybodaeth sydd gennym amdanoch. Os ydych chi am wybod mwy am eich hawliau, ewch i wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu bryderon, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 029 2019 0260.

Os ydych chi’n credu bod unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth sy’n anghywir yn syth.


  Aelodaeth LawnAelodaeth Gysylltiol

  Aelodaeth Lawn(Mae aelodaeth lawn o Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru yn agored i sefydliadau angor, mentrau cymunedol a ymddiriedolaethau datblygu presennol, newydd a datblygol. Ciliwch yma i gael diffiniad o ymddiriedolaethau datblygu, mentrau cymunedol a sefydliadau angor.)

  Aelodaeth Gysylltiol(Mae Aelodaeth Gysylltiol yn agored i sefydliadau ac unigolion sy’n cefnogi nodau'r Gymdeithas.)

  1 - Atebwch Ydy neu Nac ydy

  YdyNac Ydy
  Ydy eich sefydliad yn un dielw?
  Ydy eich sefydliad yn cymryd rhan weithredol O safbwynt “rhan weithredol”, rydym yn golygu sefydlu gwasanaethu, mentrau a/neu cyfleusterau sydd ar gael i’r gymuned a'r gwaith o’u rheoli o ddydd i ddydd. Ar ei ben ei hun, fyddai rhoi grantiau i unigolion neu sefydliadau lleol, er enghraifft, ddim yn bodloni’r meini prawf hyn.) emewn cyfuniad o weithgareddau adfywio cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd yn yr ardal hon, neu'n bwriadu gwneud hynny yn y dyfodol agos?
  Oes gan eich sefydliad chi gyfansoddiad ffurfiol neu Femorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu?
  Ydy eich sefydliad yn annibynnol yn ariannol O safbwynt ‘annibynnol yn ariannol’ rydym yn golygu bod gennych nifer o wahanol grantiau, contractau, mentrau neu ffrydiau o incwm, ac nad ydych chi’n dibynnu ar un cyllidwr. ar hyn o bryd, neu’n ceisio cyflawni hynny yn y dyfodol agos?
  Ydy eich sefydliad yn berchen ar rydd-daliad neu'n rheoli (ar brydles tymor hir) unrhyw dir neu?
  Ydy eich sefydliad yn cydweithio ag unrhyw sefydliadau partner eraill yn y sector cyhoeddus, preifat, gwirfoddol neu gymunedol neu'n bwriadu gwneud hynny yn y dyfodol agos?
  Os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes, ydych chi’n barod i roi cynnig ar Archwiliad Cyflwr sefydliadol DTA Cymru yn ystod 12 mis cyntaf eich aelodaeth?

  Nac OesOes (Os ydych wedi rhoi tic yn y blwch hwn, nodwch y nifer)

  Nac OesOes (Os ydych wedi rhoi tic yn y blwch hwn, nodwch y nifer)

  2 - Gweithgareddau Sefydliadol:

  Cyngor a gwybodaethCelfyddydau, diwylliant a digwyddiadauCapasiti Gwasanaethau YmgynghoriLlywodraethu a chreu cymunedauCynllunio ynni cymunedolCyfranddaliadau, grantiau a chyllid cymunedolCynllunio cymunedolGwasanaethau YmgynghoriDiwydiannau CreadigolAddysg, hyfforddiant a gwaithYr amgylchedd / BioamrywiaethBwyd, manwerthu a gweithgynhyrchuIechyd, llesiant a gwasanaethau gofalDigartrefeddGwasanaethau llyfrgellTreftadaeth leolCefnogaeth datblygu busnesau a sefydliadauAdfywio (ee Canol Trefi, datblygiadau gwledig)Ynni adnewyddadwy, ailgylchu ac ailddefnyddioChwaraeon a hamddenTrafnidiaethTwristiaethGwirfoddoliGwasanaethau IeuenctidArall (rhowch fanylion)

   

  Cynllunio Diddordeb

  Cymunedau Du a Lleiafrifoedd EthnigGwasanaethau GwledigGwirfoddoliPobl ag anableddauPobl ifancPobl hŷnTroseddwyr a chyn-droseddwyr

   

  Tir, eiddo a thai

  Swyddfa / Gweithle a reolireDatblygu a rheoli eiddoCyfleusterau cymunedolCynhadledd / safleoedd gweithdy / llogi ystafellTai cymunedolRheoli gofod agoredAmgylchedd adeiledigRheoli coetiroedd / coedwigaethCadwraeth Adeiladu HanesyddolRheoli’r Môr a’r Arfordir

   

  3 - Datganiad:

  Rwy’n datgan fy mod i’n llofnodwr awdurdodedig wedi fy enwebu i gynrychioli ein sefydliad yng Nghymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru (ee Cadeirydd, Cyfarwyddwr / Ymddiriedolwr, Ysgrifennydd y Cwmni neu Brif Swyddog).

  CytunoAnghytuno

  Hoffem ymuno â DTA Cymru, Cwmni Cyfyngedig drwy Warant, ac rydym yn cytuno i lynu wrth Femorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu DTA Cymru ac unrhyw reolau a wneir o dan y rhain, ac os bydd y Cwmni'n cael ei ddirwyn i ben tra’r wyf yn Aelod neu o fewn blwyddyn ar ôl hynny, byddem yn cyfrannu symiau o’r fath fel y bo’n ofynnol, ond heb fod yn fwy na £1.

  CytunoAnghytuno

  Rwy’n fodlon i DTA Cymru ddefnyddio gwybodaeth am ein sefydliad mewn deunydd hyrwyddo DTA Cymru ac ar wefan y gymdeithas.

  CytunoAnghytuno

  Rwy'n fodlon i DTA Cymru rannu gwybodaeth am ein sefydliad ag Aelodau eraill DTA Cymru a sefydliadau partner

  CytunoAnghytuno


  Mae llofnodwyr dilys yn cynnwys Ymddiriedolwyr, Aelod o’r Bwrdd, Aelodau o’r Pwyllgor Rheoli, Uwch Aelodau o Staff.


  Cais am Aelodaeth Lawn, atodwch y dogfennau canlynol:

  Cyfansoddiad Ffurfiol neu Femorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu
  Adroddiad Blynyddol
  Cyfrifon mwyaf diweddar


  Cais am Aelodaeth Gysylltiol:


  Atodwch eich Adroddiad Blynyddol / Deunyddiau Hyrwyddo