FFURFLEN GAIS AM AELODAETH

Gyda’n gilydd, gallwn gyflawni pethau mawr!

Ymunwch â CYD Cymru a dod yn aelod gwerthfawr o rwydwaith uchelgeisiol a deinamig o ymddiriedolaethau datblygu cymunedol, mentrau cymunedol a sefydliadau angori ledled Cymru a’r DU. Beth sy’n ein gyrru ymlaen ydy ymrwymiad i drawsnewid, grymuso a chreu dyfodol diogel a ffyniannus i’n cymunedau. Drwy ymuno, gallwch:

 • Gysylltu â sefydliadau cymunedol mentrus o’r un anian ledled Cymru a thu hwnt
 • Gysylltu â sefydliadau a chyrff eraill sy’n rhannu eich gwerthoedd a’ch uchelgeisiau
 • Gael mynediad at gyngor, cymorth cymheiriaid, arfer gorau, seminarau a digwyddiadau
 • Leisio eich barn a mewnbwn i bolisi ac ymatebion DTA Cymru a (DU), i ymgynghoriadau’r llywodraeth.
 • Hyrwyddo gwaith eich sefydliad gyda thudalen Aelod a thrwy ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol

 

Mae Aelodaeth Lawn o Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru yn agored i ymddiriedolaethau datblygu presennol a datblygol, mentrau cymunedol eraill a ‘sefydliadau angor’ yng Nghymru.

Fel Aelod Llawn neu Aelod Cyswllt gallwch ddisgwyl ystod o fanteision:-
Cyngor, Cefnogaeth, Cynrychiolaeth, Hyrwyddo, Adnoddau ac Offer, Cyfleoedd a Gwasanaethau Ymgynghorol, Gostyngiadau a chynigion Arbed Arian.

 • Aelodaeth o un o rwydweithiau ymarferwyr mwyaf dylanwadol y DU, ym maes menter gymunedol ac adfywio.
 • Hyrwyddo Ymddiriedolaethau Datblygu, ar lefel polisi strategol cenedlaethol yng Nghymru a’r DU.
 • Dwedwch eich dweud a rhowch eich mewnbwn i bolisi ac ymatebion CYDCymru a (DU), i ymgynghoriadau’r llywodraeth.
 • Mynediad i rwydwaith Cymru a’r DU gyfan o ymarferwyr ymddiriedolaethau datblygu.
 • Gostyngiadau ar Gyhoeddiadau a derbyn cylchlythyrau rheolaidd, briffiau a diweddariadau ariannu, gan CYD a’n Rhaglenni.
 • Cynadleddau Cymru a’r DU (Aelod Llawn yn unig), seminarau, digwyddiadau briffio a hyfforddi, am brisiau gostyngol.
 • Tudalen proffil Aelodau am ddim, ar ein cronfa ddata Aelodau CYD Cymru ar ein gwefan newydd, i hyrwyddo eich sefydliad a marchnata eich digwyddiadau a gwasanaethau a thrwy ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol…

Darllenwch am weddil y buddion o aelodaeth yma: Buddion i Aelodau CYD Cymru

Cost
£  75 i 0 -5 o weithwyr
£125 ar gyfer 6+ o weithwyr
Am ddim i aelodau newydd (blwyddyn 1)

Mae Aelodaeth Gysylltiol yn agored i sefydliadau, asiantaethau, ymgynghorwyr neu unigolion nad ydynt yn ymddiriedolaethau datblygu ond sy’n cefnogi ein nodau a’n gwerthoedd ac yn awyddus i ddod yn un o bartneriaid ein mudiad.

Cost
£ 50 i unigolion, ymgynghorwyr unig fasnachwr
£150 ar gyfer corfforaethau, Cymdeithasau Tai, ALlau ac ati

Darllenwch fwy: Aelodaeth o CYD Cymru

Llenwch ein ffurflen gais am aelodaeth isod, ynghyd ag unrhyw ddogfennau ategol gofynnol, wedi’i hawdurdodi gan lofnodwr cymeradwy, Aelod o’r Bwrdd neu Ymddiriedolwr o’ch sefydliad.

Ar ôl cynnal gwiriadau cymhwysedd ac ar ôl cael cymeradwyaeth, byddwch yn cael neges e-bost yn cadarnhau eich Aelodaeth a byddwch yn cael eich anfonebu am eich Ffi Aelodaeth, fel y bo’n briodol.

Ymwadiad y GDPR. O dan y GDPR, does gennych chi ddim hawl i gael gafael ar y wybodaeth sydd gennym amdanoch. Os ydych chi am wybod mwy am eich hawliau, ewch i wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu bryderon, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 029 2019 0260.

Os ydych chi’n credu bod unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth sy’n anghywir yn syth.


  Aelodaeth LawnAelodaeth Gysylltiol

  Aelodaeth Lawn(Mae aelodaeth lawn o Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru yn agored i sefydliadau angor, mentrau cymunedol a ymddiriedolaethau datblygu presennol, newydd a datblygol. Ciliwch yma i gael diffiniad o ymddiriedolaethau datblygu, mentrau cymunedol a sefydliadau angor.)

  Aelodaeth Gysylltiol(Mae Aelodaeth Gysylltiol yn agored i sefydliadau ac unigolion sy’n cefnogi nodau'r Gymdeithas.)

  1 - Atebwch Ydy neu Nac ydy

  YdyNac Ydy

  Ydy eich sefydliad yn un dielw?

  Ydy eich sefydliad yn cymryd rhan weithredol O safbwynt “rhan weithredol”, rydym yn golygu sefydlu gwasanaethu, mentrau a/neu cyfleusterau sydd ar gael i’r gymuned a'r gwaith o’u rheoli o ddydd i ddydd. Ar ei ben ei hun, fyddai rhoi grantiau i unigolion neu sefydliadau lleol, er enghraifft, ddim yn bodloni’r meini prawf hyn.) emewn cyfuniad o weithgareddau adfywio cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd yn yr ardal hon, neu'n bwriadu gwneud hynny yn y dyfodol agos?

  Oes gan eich sefydliad chi gyfansoddiad ffurfiol neu Femorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu?

  Ydy eich sefydliad yn annibynnol yn ariannol O safbwynt ‘annibynnol yn ariannol’ rydym yn golygu bod gennych nifer o wahanol grantiau, contractau, mentrau neu ffrydiau o incwm, ac nad ydych chi’n dibynnu ar un cyllidwr. ar hyn o bryd, neu’n ceisio cyflawni hynny yn y dyfodol agos?

  Ydy eich sefydliad yn berchen ar rydd-daliad neu'n rheoli (ar brydles tymor hir) unrhyw dir neu?

  Ydy eich sefydliad yn cydweithio ag unrhyw sefydliadau partner eraill yn y sector cyhoeddus, preifat, gwirfoddol neu gymunedol neu'n bwriadu gwneud hynny yn y dyfodol agos?

  Os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes, ydych chi’n barod i roi cynnig ar Archwiliad Cyflwr sefydliadol DTA Cymru yn ystod 12 mis cyntaf eich aelodaeth?

  Nac OesOes (Os ydych wedi rhoi tic yn y blwch hwn, nodwch y nifer)

  Nac OesOes (Os ydych wedi rhoi tic yn y blwch hwn, nodwch y nifer)

  2 - Gweithgareddau Sefydliadol:

  Cyngor a gwybodaethCelfyddydau, diwylliant a digwyddiadauCapasiti Gwasanaethau YmgynghoriLlywodraethu a chreu cymunedauCynllunio ynni cymunedolCyfranddaliadau, grantiau a chyllid cymunedolCynllunio cymunedolGwasanaethau YmgynghoriDiwydiannau CreadigolAddysg, hyfforddiant a gwaithYr amgylchedd / BioamrywiaethBwyd, manwerthu a gweithgynhyrchuIechyd, llesiant a gwasanaethau gofalDigartrefeddGwasanaethau llyfrgellTreftadaeth leolCefnogaeth datblygu busnesau a sefydliadauAdfywio (ee Canol Trefi, datblygiadau gwledig)Ynni adnewyddadwy, ailgylchu ac ailddefnyddioChwaraeon a hamddenTrafnidiaethTwristiaethGwirfoddoliGwasanaethau IeuenctidArall (rhowch fanylion)

   

  Cynllunio Diddordeb

  Cymunedau Du a Lleiafrifoedd EthnigGwasanaethau GwledigGwirfoddoliPobl ag anableddauPobl ifancPobl hŷnTroseddwyr a chyn-droseddwyr

   

  Tir, eiddo a thai

  Swyddfa / Gweithle a reolireDatblygu a rheoli eiddoCyfleusterau cymunedolCynhadledd / safleoedd gweithdy / llogi ystafellTai cymunedolRheoli gofod agoredAmgylchedd adeiledigRheoli coetiroedd / coedwigaethCadwraeth Adeiladu HanesyddolRheoli’r Môr a’r Arfordir

   

  3 - Datganiad:

  Rwy’n datgan fy mod i’n llofnodwr awdurdodedig wedi fy enwebu i gynrychioli ein sefydliad yng Nghymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru (ee Cadeirydd, Cyfarwyddwr / Ymddiriedolwr, Ysgrifennydd y Cwmni neu Brif Swyddog).

  CytunoAnghytuno

  Hoffem ymuno â DTA Cymru, Cwmni Cyfyngedig drwy Warant, ac rydym yn cytuno i lynu wrth Femorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu DTA Cymru ac unrhyw reolau a wneir o dan y rhain, ac os bydd y Cwmni'n cael ei ddirwyn i ben tra’r wyf yn Aelod neu o fewn blwyddyn ar ôl hynny, byddem yn cyfrannu symiau o’r fath fel y bo’n ofynnol, ond heb fod yn fwy na £1.

  CytunoAnghytuno

  Rwy’n fodlon i DTA Cymru ddefnyddio gwybodaeth am ein sefydliad mewn deunydd hyrwyddo DTA Cymru ac ar wefan y gymdeithas.

  CytunoAnghytuno

  Rwy'n fodlon i DTA Cymru rannu gwybodaeth am ein sefydliad ag Aelodau eraill DTA Cymru a sefydliadau partner

  CytunoAnghytuno

  Mae llofnodwyr dilys yn cynnwys Ymddiriedolwyr, Aelod o’r Bwrdd, Aelodau o’r Pwyllgor Rheoli, Uwch Aelodau o Staff.

  Cais am Aelodaeth Lawn, atodwch y dogfennau canlynol:

  Cyfansoddiad Ffurfiol neu Femorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu

  Adroddiad Blynyddol

  Cyfrifon mwyaf diweddar

  Cais am Aelodaeth Gysylltiol:

  Atodwch eich Adroddiad Blynyddol / Deunyddiau Hyrwyddo