Polisi Preifatrwydd

Mae DTA Cymru yn parchu preifatrwydd pob unigolyn sy’n rhyngweithio â ni. Os byddwch yn rhoi manylion cyswllt i ni, er enghraifft trwy lenwi’r ffurflen gyswllt, ni fyddwn yn defnyddio’r wybodaeth at unrhyw ddiben arall, ac ni fyddwn yn ei datgelu i unrhyw drydydd parti.

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD DATA

DTA Cymru – gan gynnwys ei brosiectau.

EICH DATA PERSONOL – BETH YW?

Mae data personol yn ymwneud ag unigolyn byw y gellir ei adnabod o’r data hwnnw. Gellir adnabod yr wybodaeth drwy’r wybodaeth yn unig neu ar y cyd ag unrhyw wybodaeth arall sydd ym meddiant y rheolwr data neu sy’n debygol o ddod i feddiant o’r fath. Mae prosesu data personol yn cael ei lywodraethu gan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016/679 (y GDPR)

PWY YDYM NI?

DTA Cymru yw’r rheolydd data. Mae hyn yn golygu ei fod yn penderfynu sut y caiff eich data personol ei brosesu ac at ba ddibenion.

SUT YDYM YN PROSESU EICH DATA PERSONOL?

Mae DTA Cymru yn cydymffurfio â’i rwymedigaethau o dan y GDPR drwy gadw data personol yn gyfredol;

 • trwy ei storio a’i ddinistrio’n ddiogel; drwy beidio â chasglu neu gadw symiau gormodol o ddata;
 • drwy ddiogelu data personol rhag colled, camddefnydd, mynediad anawdurdodedig a datgeliad a thrwy sicrhau bod mesurau technegol priodol ar waith i ddiogelu personol d Rydym yn defnyddio eich data personol at y dibenion canlynol:
 • Gweinyddu cofnodion aelodaeth;
 • Rheoli ein gweithwyr a’n gwirfoddolwyr;
 • Cynnal ein cyfrifon a’n cofnod ein hunain
 • Gweithredu gwefannau DTA Cymru, Egin ac Adfywio Cymru
 • Darparu hyfforddiant, adnoddau, cefnogaeth ac ymateb i unigolion sydd wedi gofyn am y gwasanaethau a’r wybodaeth hyn
 • Rhoi gwybod i unigolion am ein newyddion, digwyddiadau, gweithgareddau neu wasanaethau sy’n ymwneud â phrosiectau ac aelodaeth DTA Cymru
 • I gysylltu ag aelodau trwy arolygon i gynnal ymchwil am eu sefydliad, eu barn am wasanaethau presennol neu wasanaethau newydd posibl a allai fod yn absennol.

 

BETH YW’R SAIL GYFREITHIOL AR GYFER PROSESU EICH DATA PERSONOL?

ERTHYGL 6 PROSESU

 • Caniatâd gwrthrych y data:
  • cwblhau ffurflen aelodaeth
  • Cais fel Hwylusydd, mentor neu gontractwr
  • Cofrestru sefydliad i gael cymorth drwy brosiect DTA Cymru
  • Cofrestru ar gyfer cylchlythyr DTA Cymru
 • Mae prosesu yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract gyda gwrthrych y data neu i gymryd camau i ymrwymo i gontract
  • Cytundebau Cyflogaeth
  • Contractau Contractwyr
  • Cytundebau Gwirfoddolwyr
 • Mae angen prosesu er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol;
  • Mae Tŷ’r Cwmnïau yn mynnu ein bod yn cadw cofrestrau cyfarwyddwyr
 • Mae prosesu yn angenrheidiol er budd cyfreithlon y rheolydd data neu drydydd parti, ac eithrio pan fo buddiannau o’r fath yn cael eu diystyru gan fuddiannau, hawliau neu ryddid gwrthrych y data.
  • Mae Cyfansoddiad DTA Cymru yn nodi “rhaid i’r bwrdd sicrhau bod cofrestr o aelodau’n cael ei chadw, sy’n nodi ar gyfer pob aelod presennol;
   • Enw llawn a chyfeiriad y sefydliad/unigolion
   • Y dyddiad y gwnaethant gofrestru fel aelod o’r sefydliad”
  • Mae gofynion adrodd a monitro Cyllid Grant yn nodi “rhaid i’r Grantî gadw a chynnal cofnodion a llyfrau cyfrifon digonol a phriodol am gyfnod penodol”

 

Nid yw DTA Cymru yn prosesu nac yn cadw unrhyw Gategorïau Arbennig o Ddata Personol yn unol ag Erthygl 9

 

RHANNU EICH DATA PERSONOL

Bydd eich data personol yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol, ac yn cael ei rannu gyda sefydliadau eraill yn unig i gydymffurfio â buddiant cyfreithlon neu rwymedigaeth gyfreithiol hy cyllidwyr.

 

PA MOR HYD YDYM YN CADW EICH DATA PERSONOL?

Nid ydym yn cadw eich data personol am gyfnod hwy nag sy’n rhesymol angenrheidiol ond am gyfnod o 6 blynedd er mwyn cydymffurfio â’n Cyfansoddiad a’n rhwymedigaethau ariannu.

Data AD yn cael ei gadw am gyfnod o 6 blynedd o leiaf yn dilyn terfynu cyflogaeth; bydd rhywfaint o ddata ariannol personol yn cael ei ddinistrio ar ôl 2 flynedd; Rhaid cadw gwybodaeth Iechyd a Diogelwch am o leiaf 40 mlynedd.

EICH HAWLIAU A’CH DATA PERSONOL

Oni bai ei fod yn destun eithriad[under the GDPR] , mae gennych yr hawliau canlynol o ran eich data personol: –

 • Yr hawl i ofyn am gopi o’ch data personol y mae DTA Cymru yn ei gadw amdanoch;
 • Yr hawl i ofyn i DTA Cymru gywiro unrhyw ddata personol os canfyddir ei fod yn anghywir neu wedi dyddio;
 • Mae’r hawl i ofyn am eich data personol yn cael ei ddileu pan nad yw bellach yn angenrheidiol i DTA Cymru gadw data o’r fath;
 • Yr hawl i dynnu eich caniatâd i brosesu yn ôl unrhyw bryd
 • Yr hawl i ofyn i’r rheolwr data ddarparu ei ddata personol i wrthrych y data a lle bo’n bosibl, i drosglwyddo’r data hwnnw’n uniongyrchol i reolwr data arall, a elwir yr hawl i gludadwyedd data, (lle bo’n berthnasol)
 • Yr hawl, lle mae anghydfod mewn perthynas â chywirdeb neu brosesu eich data personol, i ofyn am gyfyngiad ar brosesu pellach;
 • Yr hawl i wrthwynebu prosesu data personol, (lle bo’n berthnasol)
 • Yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth .
 • Trosglwyddo Data Dramor. Os yw’r data personol i’w drosglwyddo i wledydd neu diriogaethau y tu allan i’r UE mae’n rhaid i chi gynnwys manylion ynghylch sut y caiff y data ei ddiogelu, ynghyd â manylion am sut i gael copïau o’r mesurau diogelu perthnasol.

PROSESU PELLACH

Os ydym yn dymuno defnyddio’ch data personol at ddiben newydd, nad yw’n dod o dan yr Hysbysiad Diogelu Data hwn, yna byddwn yn rhoi hysbysiad newydd i chi yn egluro’r defnydd newydd hwn cyn dechrau’r prosesu ac yn nodi’r dibenion a’r amodau prosesu perthnasol.

Lle a phryd bynnag y bo angen, byddwn yn gofyn am eich caniatâd ymlaen llaw i’r prosesu newydd.

I arfer yr holl hawliau perthnasol, ymholiadau ynghylch cwynion, cysylltwch â ni yn y lle cyntaf yn: info@dtawales.org.uk