Managing Community Buildings by The Coalfields Regeneration Trust

The Coalfields Regeneration Trust are pleased to offer a FREE property advice workshop delivered by the Ethical Property Foundation.

This workshop will be relevant to you if you are:

• Currently managing, or considering taking on the management/ownership of a community building;

• Thinking of becoming a Landlord;

• Looking for information on how to manage risk associated with your building;

• Looking to maximize income from your facility;

• Looking to identify and implement energy efficiency measures?

Following lunch there will also be a presentation on energy audits and utility management delivered by Atega Limited and funding support and advice.

FOR FURTHER INFORMATION EMAIL: wales@coalfields-regen.org.uk

Please note places are limited to 2 representatives per organisation – we would suggest that at least one representative is a Trustee/Director/Committee Member.

Lunch and refreshments will be provided. Email wales@coalfields-regen.org.uk if you have any dietary requirements.

 

Mae Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo yn falch o gynnig gweithdy cyngor eiddo AM DDIM a gyflenwir gan y Sefydliad Eiddo Moesegol.

Bydd y gweithdy hwn yn berthnasol i chi os ydych chi:

• Yn rheoli ar hyn o bryd neu’n ystyried rheoli/perchen adeilad cymunedol;

• Ystyried dyfod yn Landlord;

• Chwilio am wybodaeth am sut i reoli risg sy’n berthnasol i’ch adeilad;

• Ceisio cael yr incwm mwyaf o’ch cyfleuster;

• Ceisio dynodi a defnyddio mesurau effeithlonrwydd ynni?

Yn dilyn cinio ceir hefyd gyflwyniad ar archwilio ynni a rheoli gwasanaethau dan ofal Atega Limited a chefnogaeth a chyngor ariannol.

AM WYBODAETH EBOST: wales@coalfields-regen.org.uk Noder mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd i 2 gynrychiolydd o bob sefydliad – awgrymwn fod o leiaf un cynrychiolydd yn Ymddiriedolwr/Cyfarwyddwr/Aelod o Bwyllgor.

Darperir cinio a lluniaeth. Ebost wales@coalfields-regen.org.uk os oes gofynion dietegol gennych.