Role of Directors

Join DTA Wales and DVSC to understand the role of directors.

Effective governance is at the heart of successful organisations that operate for social purpose (whether they are charities, community interest companies, or cooperatives). Understanding the role of a Director is critical. This practical course is appropriate for Chief Executives and Finance Officers of charities and social enterprises, trustees and directors of charities and social enterprises or people interested in exploring whether to volunteer as a trustee or director.

The workshop will focus on understanding the role of directors, the importance of adhering to governing documents, meeting legal requirements, effectively managing conflicts of interest and providing strategic guidance to the organisation and executive. Learning Outcomes:

At the end of the session learners will have:

1. An appreciation of the role of directors and the distinction across different organisational forms – charities, social enterprises (including CICs) (including the role of a non executive versus executive director in social enterprises)

2. An understanding of how to effectively manage conflicts of interest and ensure good governance at all levels of the organisation through governing documents, and clear policies

3. An understanding of how to manage the relationship between Directors and the executive to ensure good governance

***

Mae llywodraethu effeithiol wrth wraidd sefydliadau llwyddiannus sy’n gweithredu at bwrpas cymdeithasol (p’un a ydyn nhw’n elusennau, cwmnïau budd cymunedol, neu’n fentrau cydweithredol). Mae’n hollbwysig deall rôl Cyfarwyddwr. Mae’r cwrs ymarferol hwn yn briodol ar gyfer Prif Weithredwyr a Swyddogion Cyllid elusennau a mentrau cymdeithasol, ymddiriedolwyr a chyfarwyddwyr elusennau a mentrau cymdeithasol neu bobl sydd â diddordeb mewn archwilio p’un ai i wirfoddoli fel ymddiriedolwr neu gyfarwyddwr.

Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar ddeall rôl cyfarwyddwyr, pwysigrwydd cadw at ddogfennau llywodraethu, cwrdd â gofynion cyfreithiol, rheoli gwrthdaro buddiannau yn effeithiol a darparu arweiniad strategol i’r sefydliad a’r weithrediaeth.

Canlyniadau Dysgu:

Ar ddiwedd y sesiwn bydd gan ddysgwyr:

1. Gwerthfawrogiad o rôl cyfarwyddwyr a’r gwahaniaeth ar draws gwahanol ffurfiau sefydliadol – elusennau, mentrau cymdeithasol (gan gynnwys CBCau) (gan gynnwys rôl cyfarwyddwr anweithredol yn erbyn cyfarwyddwr gweithredol mewn mentrau cymdeithasol)

2. Dealltwriaeth o sut i reoli gwrthdaro buddiannau yn effeithiol a sicrhau llywodraethu da ar bob lefel o’r sefydliad trwy ddogfennau llywodraethu, a pholisïau clir

3. Dealltwriaeth o sut i reoli’r berthynas rhwng Cyfarwyddwyr a’r weithrediaeth i sicrhau llywodraethu da