New report highlights determination and resilience of social enterprises in Wales

Date: 29.05.2020

Survival, hibernation, diversification, transformation, collaboration, are some of the common themes that have emerged from a new report published today (Friday 29 May) on the effects of the COVID-19 pandemic on the social enterprise sector in Wales.  

Produced by Wales’ social enterprise support agencies Development Trusts Association Wales, UnLtd, Social Firms Wales, Coalfields Regeneration Trust, Welsh Council for Voluntary Action (WCVA) and Wales Co-operative Centre. The COVID-19 report evaluates the response to the lockdown, the support the sector has received so far, the assistance it will need to re-build, and makes observations about future prospects and opportunities.  

Adroddiad newydd yn amlygu penderfyniad a chadernid mentrau cymdeithasol yng Nghymru 

Mae goroesi, gaeafgysgu, arallgyfeirio, trawsnewid, cydweithio, yn rhai o’r themâu cyffredin a ddaeth i’r amlwg mewn adroddiad newydd a gyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener 29 Mai) ar effeithiau pandemig COVID-19 ar y sector mentrau cymdeithasol yng Nghymru.  

Ffrwyth gwaith asiantaethau cefnogi mentrau cymdeithasol Cymru, Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru, UnLtd, Cwmnïau Cymdeithasol Cymru, Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a Chanolfan Cydweithredol Cymru. Yw’r adroddiad COVID-19 ac mae’n gwerthuso’r ymateb i’r cyfyngiadau symud, y gefnogaeth y mae’r sector wedi ei derbyn hyd yma, y cymorth y bydd ei angen i ail-adeiladu, ac yn gwneud sylwadau am ragolygon a chyfleoedd yn y dyfodol.  

print