Building a Vision Together – what can social enterprise do for Wales?

Date: 02.05.2019

Make your voice heard

We are working with a number of Social Enterprise support organisations and networks in Wales, with the support of Welsh Government, as part of a Task and Finish group, who have come together to kick off the process of developing an ambitious new vision and action plan for social enterprise in Wales, for the next ten years.

We believe that Wales needs a strong social enterprise sector, to tackle the challenges of the next decade and to seize new opportunities.  Wales already has a vibrant and diverse social and community enterprise sector, but it could do more.

We are keen that as many of our Members and organisations and enterprises, that are grass roots practitioners and part of our Enterprising Solutions , Renew Wales and CAT networks, are engaged in developing this vision and action plan and we hope you can take time to share your thoughts , ideas, opportunities and challenges, in this first stage survey below, by the end of May.

There will also be an opportunity to participate further, in second stage follow up events, in the next couple of months, co-ordinated by Mutuo, the consultants supporting this wide ranging consultation, with details to follow.

Survey Link

Meithrin Gweledigaeth Gyda’n Gilydd – beth y gall mentrau cymdeithasol ei wneud i Gymru?

 

Sicrhewch fod eich llais yn cael ei glywed.

 

Mae DTA Cymru, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru, ac yn rhan o grŵp Gorchwyl a Gorffen, yn gweithio gyda nifer o sefydliadau cymorth a rhwydweithiau Mentrau Cymdeithasol yng Nghymru, sydd wedi dod ynghyd i ddechrau’r broses o ddatblygu gweledigaeth a chynllun gweithredu uchelgeisiol, newydd ar gyfer mentrau cymdeithasol yng Nghymru, a hynny ar gyfer y deng mlynedd nesaf.

 Rydym yn credu bod ar Gymru angen sector mentrau cymdeithasol cryf, er mwyn mynd i’r afael â heriau’r degawd nesaf a manteisio ar gyfleoedd newydd.

 Mae gan Gymru sector mentrau cymdeithasol a chymunedol bywiog ac amrywiol yn barod, ond gallai wneud rhagor.

 Rydym yn awyddus bod cynifer o’n haelodau, ein sefydliadau a’n mentrau, sy’n ymarferwyr llawr gwlad ac sy’n rhan o’n rhwydweithiau Atebion Mentrus, Adfywio Cymru a Trosglwyddo Asedau Cymunedol (TAC), yn cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu’r weledigaeth a’r cynllun gweithredu, ac rydym yn gobeithio y gellwch dreulio amser yn rhannu eich safbwyntiau, eich syniadau, eich cyfleoedd a’ch heriau yn yr arolwg cam cyntaf hwn, a hynny cyn pen diwedd mis Mai.

Bydd yna gyfle hefyd i gyfranogi ymhellach, a hynny mewn digwyddiadau ail gam dilynol yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, a gydlynir gan Mutuo, sef yr ymgynghorwyr sy’n cefnogi’r ymgynghoriad eang hwn. Bydd y manylion yn dilyn.

Arolwg

print