Social Enterprises tackling the Climate Emergency and the Green Recovery

Develop collaborative, practical solutions to the climate change emergency / Datblygu atebion ymarferol cydweithredol i argyfwng yr hinsawdd

About this Event

Wed, 16 September 2020

14:00 – 15:30

We are glad to offer an opportunity for social enterprises throughout Wales to join the conversation on how we together can build on what has been achieved by our sector and grow more social enterprises who want to make a real difference in tackling the climate emergency and being at the heart of a Green Recovery in Wales.

The Vision and Action Plan which accompanied ‘Transforming Wales through Social Enterprise’ was launched on 15th July and recognises the value social enterprises place on protecting the environment and can lead the way in tackling the climate emergency to build more resilient communities with a sustainable economy.

On this webinar, we will:

  • Develop collaborative, practical solutions to the climate change emergency
  • Gain insight from existing environmentally-focussed social enterprise innovators
  • Look at how individual social enterprises can reduce their carbon footprint and environmental impact
  • Include breakout rooms, a Q&A and panel discussion to drill down into specific subject areas and create practical solutions

Many social enterprises in Wales operate sector with a intrinsic link to environmental issues, such as; renewable energy, zero waste, food production, biodiversity, sustainable transport, and land management.

Many place environmental objectives and improving the local area at the heart of their social aims. They are ideally positioned to play a key role in helping in the training and skills development within local communities as part of a green transition and a green recovery from the impacts of the Covid-19 global pandemic.

This webinar is aimed at existing and aspiring social enterprise practitioners looking to do their part in tackling climate change and developing innovative solutions, as well as social enterprises considering how they can change their working practices to reduce their carbon footprint and environmental impact.

The event will be chaired by Paul Allen, and Head of Zero Carbon Britain Project at the Centre for Alternative Technology.

Speakers at the event will include inspiring social enterprise practitioners from:

Open Newtown, Awel Awan Tawe, Cycle Training Wales, Greenstream Flooring and others.

Break-out sessions looking at specific subject areas as well as a Q&A with a sector panel will also feature, where participants can help to develop and add to an action plan for taking this agenda forward for the social enterprise sector in transforming Wales, with real outcomes which will have a positive impact on us all.

This webinar is one of a series building on the Transforming Wales Through Social Enterprise Vision and Action Plan, organised by the Social Enterprise Stakeholder Group.

Register free today! Spaces are limited.

————————————-

Rydym yn falch o gynnig cyfle i fentrau cymdeithasol ledled Cymru ymuno â’r sgwrs am sut y gallwn adeiladu ar yr hyn a gyflawnwyd gan ein sector gyda’n gilydd, gan ddatblygu mwy o fentrau cymdeithasol sydd am wneud gwahaniaeth gwirioneddol wrth fynd i’r afael ag argyfwng yr hinsawdd, a bod wrth wraidd yr Adferiad Gwyrdd yng Nghymru.

Lansiwyd y Weledigaeth a’r Cynllun Gweithredu sy’n cyd-fynd ag adroddiad ‘Trawsnewid Cymru Trwy Fenter Cymdeithasol’ ar 15 Gorffennaf, ac maent yn cydnabod y gwerth y mae mentrau cymdeithasol yn ei rhoi ar ddiogelu’r amgylchedd a gallant arwain y ffordd wrth fynd i’r afael ag argyfwng yr hinsawdd er mwyn adeiladu cymunedau mwy gwydn gydag economi gynaliadwy.

Yn ystod y weminar hon, byddwn yn gwneud y canlynol:

  • Datblygu atebion ymarferol cydweithredol i argyfwng yr hinsawdd
  • Cael gwybodaeth gan arloeswyr mentrau cymdeithasol presennol sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd.
  • Ystyried sut y gall mentrau cymdeithasol unigol leihau eu hôl troed carbon a’u heffaith amgylcheddol
  • Cynnwys sesiwn grŵp yn Zoom (breakout rooms), sesiwn holi ac ateb a thrafodaeth banel i ymchwilio’n ymhellach i feysydd pwnc penodol a chreu atebion ymarferol

Mae nifer o fentrau cymdeithasol yng Nghymru yn gweithredu sectorau sydd â chysylltiad cynhenid â materion amgylcheddol, megis: ynni adnewyddadwy, dim gwastraff, cynhyrchu bwyd, bioamrywiaeth, trafnidiaeth gynaliadwy, a rheoli tir.

Mae llawer yn gosod amcanion amgylcheddol a gwella’r ardal leol wrth wraidd eu nodau cymdeithasol. Maent mewn sefyllfa ddelfrydol i chwarae rôl allweddol wrth helpu i ddatblygu sgiliau a hyfforddiant mewn cymunedau lleol fel rhan o drawsnewidiad gwyrdd ac adferiad gwyrdd yn sgil effeithiau pandemig COVID-19.

Mae’r weminar hon wedi’i thargedu at fentrau cymdeithasol presennol a darpar fentrau cymdeithasol sy’n ystyried gwneud eu rhan wrth fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, gan ddatblygu atebion arloesol, yn ogystal ag ystyried sut y gall mentrau cymdeithasol newid eu harferion gwaith er mwyn lleihau eu hôl troed carbon a’u heffaith amgylcheddol.

Caiff y digwyddiad ei gadeirio gan Paul Allen, a Phennaeth Prosiect Prydain Ddi-garbon yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen.

Bydd siaradwyr yn y digwyddiad yn cynnwys ymarferwyr mentrau cymdeithasol o’r canlynol:

Open Newtown, Awel Aman Tawe, Hyfforddiant Beicio Cymru, Greenstream Flooring ac eraill.

Bydd yna sesiynau grŵp yn Zoom yn ystyried meysydd pwnc penodol, yn ogystal â sesiwn holi ac ateb gyda phanel sector, lle y gall cyfranogwyr helpu i ddatblygu ac ychwanegu at gynllun gweithredu i fynd ar drywydd yr agenda hon ar gyfer y sector mentrau cymdeithasol wrth drawsnewid Cymru, gan gyflawni canlyniadau go iawn a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar bob un ohonom.

Un mewn cyfres o webinarau yw hon, sy’n adeiladu ar Weledigaeth a Chynllun Gweithredu Trawsnewid Cymru Trwy Fenter Cymdeithasol, wedi’u trefnu gan y Grŵp Rhanddeiliad Mentrau Cymdeithasol.

Cofrestrwch am ddim heddiw! Mae lleoedd yn brin.

print