Egin

print

 

 

Mae Egin yn raglen sy’n bwriadu datgloi pŵer cyfunol cymunedau yng Nghymru i gymryd eu camau cyntaf i daclo newid hinsawdd a dod yn fwy cynaliadwy, yn enwedig y rhai sydd fwyaf tebygol o gael eu heffeithio gan newid hinsawdd.

Prif ffocws Egin ydy gweithio gyda grwpiau sydd yn llai tebygol o deimlo’n rhan o sgyrsiau am yr hinsawdd a chynaliadwyedd, ond sydd yn debygol o gael eu heffeithio fwyaf gan newid hinsawdd.

Gyda’r heriau niferus sy’n ein hwynebu nawr ac yn y degawdau nesaf, mae’n bwysicach nag erioed bod cymunedau’n gallu dod at ei gilydd i siarad, cynllunio a chreu’r newidiadau y mae nhw eisiau eu gweld – i greu dyfodol sy’n deg, cynaliadwy, a sy’n gweithio i bawb.

Ewch i’r safle wê Egin i ddarganfod mwy.

 

Y tîm Egin, yn cynnwys ein Hwyluswyr

Ydych chi’n rhan o grwp cymunedol, sefydliad, elusen neu sefydliad dielw sy’n chwilio am gymorth ychwanegol i ddod a’ch syniadau yn fyw?

Ein prif ffocus ydy gweithio i gefnogi’r rhai sydd yn llai tebygol o deimlo’n rhan o sgyrisiau am hinsawdd a chynaliadwyedd, ond yn debyg o gael eu heffeithio fwyaf ganddo.

Rydym hefyd yn arbennig o awyddus i glywed gan grwpiau heb hanes blaenorol o weithio ar yr hinsawdd a chynaliadwyedd, neu sydd ddim yn siŵr ble i ddechrau.

Sut mae Egin yn gweithio?

Rydym yn gweithio gyda 9 Hwylusydd dros Gymru a fydd yn cysylltu ac yn siarad â grwpiau cymunedol, yn enwedig y rhai sydd ddim wedi cymryd unrhyw gamau yn erbyn newid hinsawdd eto, ond a allai gael eu heffeithio fwyaf ganddo.

Yr Hwylusydd fydd eich pwynt cyswllt cyntaf – dod â’r grŵp ynghyd, gwrando ar yr hyn y mae pawb ei eisiau a’i angen, a’u helpu i benderfynu a yw ymuno â rhaglen Egin yn syniad da iddynt.

Os ydych yn ymuno â’r rhaglen, byddwch yn rhan o Gymuned Ar-lein Egin. Yma, gallwch gadw mewn cysylltiad â’ch grŵp, gweithio gyda’ch gilydd ar eich Cynllun Gweithredu, cynllunio digwyddiadau, a gweld beth mae grwpiau cymunedol eraill yn ei wneud. Gallwch hefyd gysylltu â nhw, rhannu syniadau, a dysgu oddi wrth eich gilydd.

Mae hyn i gyd am ddim oherwydd bod y rhaglen yn cael ei hariannu gan y Cynllun Asedau Segur a’i gweinyddu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (TNLCF).

Bydd yr hwyluswyr yn eich helpu i ddod o hyd i Fentoriaid Cymheiriaid gyda’r wybodaeth a’r profiad cywir i helpu i’ch arwain a’ch cefnogi i gymryd y camau cyntaf yn eich Cynlluniau Gweithredu. Gall cefnogaeth Mentor Cymheiriaid bara rhwng 1-3 diwrnod ond gall gael ei wasgaru dros fisoedd lawer yn ôl yr angen.

Mae Mentoriaid Cymheiriaid yn aelodau o’r gymuned sydd â phrofiad a gafwyd o brosiectau eraill, sy’n barod i rannu eu profiad a’u sgiliau i’ch cefnogi i wneud y newidiadau rydych am eu gweld.

Mae’n bosibl y bydd grwpiau sy’n cymryd rhan yn Egin yn gallu gwneud cais am grant o hyd at £15k o raglen Camau Cynaliadwy Cymru – Grantiau Egin trwy Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol tuag at gostau eu prosiect. Gall Mentoriaid Cymheiriaid eich helpu i weld os ydych yn gymwys am yr help yma.