Grŵp Gweithredu Ynni

print

      Mae costau ynni cynyddol yn broblem barhaus i lawer o Elusennau ac Ymddiriedolaethau Datblygu. Er mwyn symud ymlaen fel sefydliadau cynaliadwy, mae angen iddynt archwilio ffyrdd o leihau costau ynni, ac yn y pen draw, y defnydd o ynni. Yn y lle cyntaf, bydd y Grŵp Gweithredu Ynni yn eich galluogi i fynd i’r afael â chostau nwy a thrydan, ac yn y tymor hirach, rhoi cymorth a chyngor ar leihau eich defnydd o ynni ac allyriadau carbon.

Mae DTA Cymru yn darparu gwasanaeth y Grŵp Gweithredu Ynni (EAG) i’n Haelodau ac eraill yn y sector. Gan weithio ochr yn ochr â’n hymgynghorwyr rheoli ynni, Touchstone Services, deuir o hyd i ddyfynbrisiau cystadleuol a all arbed arian sylweddol, caled i’ch ased neu fenter sy’n eiddo i’ch cymuned. Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar fenter brynu swmp, ond mae hefyd yn ceisio helpu aelodau i leihau eu defnydd o ynni a darparu gwasanaethau fel trosglwyddo asedau ar gyfer cyfleustodau a rheoli asedau.

Mae’r Grŵp Gweithredu Ynni yn cynyddu eich pŵer prynu drwy gronni eich defnydd ynghyd â channoedd o fentrau bach a chanolig (BBaCh) a sefydliadau cymunedol eraill.

Darllenwch y pamffled yma!

Mae’r Aelodau canlynol o DTA Cymru a sefydliadau Cymreig wedi defnyddio’r gwasanaeth ac wedi arbed arian ar eu bil cyfleustodau:

 • Ffatri Gelfyddydau
 • Ymddiriedolaeth Adfywio Treftadaeth Sir Gaerfyrddin
 • Ymddiriedolaeth Datblygu Corneli a’r Cylch
 • CBC Ymddiriedolaeth Dyffryn Dyfrdwy
 • Galeri Caernarfon
 • Ymddiriedolaeth Datblygu Gorseinon
 • Menter Mon / Annog Cyf
 • Canolfan Gelfyddydau’r Miwni
 • NSA Afan
 • ProMo Cymru
 • Ymddiriedolaeth Datblygu Pontio Llanbed
 • Gweledigaeth 21
 • Ambiwlans Awyr Cymru

 

SUT YDYM yn YMUNO?

Ni chodir tâl i ymuno â’r Grŵp Gweithredu Ynni na’i ddefnyddio. Daw incwm y fasged ynni o daliadau comisiwn a drafodwyd gyda chyflenwyr yn unig.

BETH MAE’N EI Gostio I YMUNO Â’R ggy?

Mae ymuno â Grŵp Gweithredu Ynni DTA Cymru yn hawdd ac am ddim. Bydd y grŵp yn rheoli’r holl drafodaethau i gael y prisiau ynni gorau i chi, gan adael i chi’n rhydd i redeg eich sefydliad. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi Llythyr Awdurdod a’i anfon, ynghyd â chopi wedi’i sganio o’ch bil ynni diweddaraf, at Grŵp Gweithredu Ynni DTA Cymru. Mae’r rhain yn rhoi’r holl fanylion sydd eu hangen arnom i adolygu eich trefniadau cyflenwi a cheisio dewisiadau cystadleuol eraill ar yr adeg briodol. Touchstone – Llythyr Awdurdod

BETH ydy’r LLYTHYR AWDURDOD?

Mae’r “Llythyr Awdurdod” yn rhoi awdurdod i DTA Cymru a Gwasanaethau EAG adolygu eich bil ynni cyfredol a negodi contract ynni ar eich rhan. I gwblhau’r Llythyr Awdurdod mae angen ichi argraffu copi ar bapur pennawd eich sefydliad, ei lofnodi ac anfon fersiwn wedi’i sganio yn ôl i EAG DTA Cymru, ynghyd â chopi o’ch bil ynni diweddaraf. Nid yw hyn yn eich ymrwymo i unrhyw gamau pellach, ond mae’n hanfodol i’ch helpu i gymryd y cam cyntaf i fynd i’r afael â’ch anghenion ynni.

BETH SY’N DIGWYDD NESAF?

Bydd Gwasanaethau GGY yn adolygu eich bil, yn cysylltu â’ch cyflenwr presennol, ac yn gwirio cyfanswm eich defnydd. Pan fyddwn yn cysylltu â’ch cyflenwr presennol, byddwn yn gofyn i chi beidio â chael eich rhoi ar dariff uwch wrth i chi ddechrau cyfnod adnewyddu eich contract; byddwn hefyd yn terfynu eich contract yn ffurfiol sy’n eich galluogi i symud cyflenwr. Efallai y gwelwch fod eich cyflenwr presennol yn anfon dyfynbris newydd ar yr adeg hon, ond rydym yn argymell nad ydych yn cofrestru ar gyfer contract newydd gan mai anaml y bydd prisiau adnewyddu gan eich cyflenwr presennol mor gystadleuol â chyfraddau’r farchnad agored, heb sôn am gyfraddau Basged GGY. Os byddwch yn penderfynu newid cyflenwyr ynni, ni fyddwch yn cael eich torri i ffwrdd!

AC YNA?

Bydd Gwasanaethau GGY mewn cysylltiad â dyfynbrisiau ynni rhad ac am ddim heb unrhyw rwymedigaeth y gallwch gofrestru ar eu cyfer fel sefydliad unigol. Yn dilyn hyn byddwch yn gallu ymuno â’r fasged ynni ar ddyddiad terfynu’r contract nesaf a pharhau i fwynhau costau ynni rhatach. Cysylltwch a darllenwch fwy yma!