Manteision Mentora Cymheiriaid

dyddiad 12.07.2023

Ein gweledigaeth yn CYD Cymru yw cymunedau ffyniannus a gwydn ledled Cymru, mannau lle gall pobl gymryd rheolaeth dros eu bywydau trwy fenter gymunedol, gweithredu cymdeithasol a pherchnogaeth asedau cymunedol. Mae mentora cymheiriaid wrth wraidd y weledigaeth hwn, gan adeiladu cryfder a chysylltiad o fewn ein rhwydweithiau.

Drwy ein haelodau, ein mentoriaid a’n cysylltiadau rydym yn falch o fod yn rhan o rwydwaith gyfoethog o sefydliadau cymunedol, gyda hanes cryf mewn rhaglenni mentora. Ar hyn o bryd, mae gennym gronfa o Fentoriaid Cymheiriaid ar draws Gymru gydag ehangder ac amrywiaeth o sgiliau a phrofiad, sy’n gweithio ar draws ein rhaglenni amrywiol fel Egin, y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol a Busnes Cymdeithasol Cymru. Mae ein Mentoriaid wedi’u gwreiddio mewn gwerthoedd amgylcheddol cynaliadwy cryf, ac maent yn hyblyg i ddiwallu cilfachau ac anghenion newydd.

Beth ydy mentora cymheiriaid?

Mae mentora cymheiriaid yn bartneriaeth rhwng dau/dwy berson (mentor a mentorai). Mae’n berthynas ddefnyddiol yn seiliedig ar ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd. Mae Mentoriaid Cymheiriaid yn defnyddio eu profiadau a’u gwybodaeth o’r gorffennol i helpu i arwain neu gyfeirio’r person neu’r grŵp y maent yn ei fentora mewn ffordd gefnogol a grymusol.

Mae gan sefydliadau cymunedol ddiddordebau, blaenoriaethau a galluoedd gwahanol. Mae mentora CYD Cymru yn canolbwyntio ar ddod o hyd i’r man cychwyn cywir ar gyfer pob grŵp a’u helpu i wireddu eu potensial o safbwynt o beth allant ddechrau ei wneud ar hyn o bryd. Mae mentora yn gallu cymryd sawl ffurf a gall gwmpasu ystod eang o bynciau, ond wrth wraidd Mentora ydy bod y Mentor yn gallu ddeall beth mae’r grŵp yn ceisio’i wneud a beth maent angen gwybod, a rhannu eu profiad yn unol â hynny.

Mae mentora cymheiriaid yn wahanol i gynghori neu ymgynghori: Mae mentora gan gymheiriaid yn cynnwys perthynas rhwng unigolion sy’n rhannu profiadau tebyg, gyda’r mentor yn cynnig arweiniad yn seiliedig ar eu profiadau byw eu hunain a’u mewnwelediadau personol. Mewn cyferbyniad, mae ymgynghoriaeth fel arfer yn cynnwys ymgysylltu ag arbenigwyr proffesiynol sy’n darparu gwybodaeth a chyngor arbenigol yn seiliedig ar eu harbenigedd.Tra bod mgynghoriaeth yn canolbwyntio ar ddarparu cyngor arbenigol, mae mentora cymheiriaid yn canolbwyntio ar adeiladu perthynas gefnogol, hwyluso dysgu, a grymuso mentoreion trwy brofiadau a rennir.

Mae mentora cymheiriaid yn rhoi pwyslais ar dwf personol, hunan-ddarganfyddiad, a datblygu sgiliau, tra bod ymgynghori’n pwyso tuag at ddarparu arbenigedd ac atebion penodol. Nid yw mentora yn darparu argymhellion penodol ar faterion sydd â chanlyniadau cyfreithiol, technegol neu ariannol sylweddol, gan gynnwys cynllunio. Nid yw chwaith yn golygu cyflawni gwaith grŵp ar eu rhan – rôl Mentor Cyfoed yw darparu arweiniad a chymorth wrth i grwpiau wneud y gweithgareddau hyn eu hunain, meithrin eu twf a’u hunangynhaliaeth, bod wrth law i helpu grwpiau i ddatblygu atebion a syniadau.

 

Manteision Mentora Cymheiriaid

Mae mentora cymheiriaid yn cynnig llwybr dysgu unigryw fel hyn i dderbynwyr ddod o hyd i’w traed yn gyflymach. Mae’n broses gyfoethog a gwerth chweil i bawb dan sylw, yn ôl ei natur mae’n gwella gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth mentor a mentorai yn barhaus.

Mae CYD Cymru wedi bod yn casglu adborth gan ein mentoreion a’n rhaglenni mentora dros y 10 mlynedd diwethaf, ac felly daw’r manteision canlynol o’n hymchwil ein hunain. Ar gyfer unigolyn neu grŵp sy’n derbyn mentora cymheiriaid, mae rhai o’r manteision yn cynnwys:

 • Adeiladu sgiliau: Mae mentora yn darparu mynediad amserol at sgiliau ac arbenigedd, gan wasanaethu fel catalydd ar gyfer trawsnewid a thwf cadarnhaol.
 • Cymorth wedi’i deilwra: Mae mentoreion yn derbyn cymorth manwl, medrus ac wedi’i addasu gan gronfa amrywiol o arbenigedd, gan ategu ffynonellau eraill o gyngor ac arweiniad.
 • Adeiladu Hyder: Mae dysgu gan gyfoedion profiadol sydd wedi cyflawni nodau tebyg yn hybu hyder a chred y sawl sy’n cael eu mentora yn eu galluoedd eu hunain.
 • Trosglwyddo Gwybodaeth: Mae mentora yn hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a sgiliau, gan rymuso mentoriaid i gymryd camau gwybodus, gan wella eu cymhwysedd a’u gallu cyffredinol.
 • Rhwydweithiau Estynedig: Mae mentoreion yn ennill cysylltiadau newydd ac yn ehangu eu rhwydweithiau gydag unigolion o’r un anian, gan gynnig ysbrydoliaeth, anogaeth a chyfleoedd i gydweithio.
 • Meithrin Creadigrwydd: Mae mentora cymheiriaid yn meithrin dulliau creadigol o weithio ac ymgysylltu â phobl, gan gynyddu’r tebygolrwydd o lwyddo i gyflawni nodau.
 • Twf a Datblygiad Personol: Mae mentoreion yn elwa o wahanol ganlyniadau twf personol, gan gynnwys dysgu sgiliau newydd, gosod nodau, addasu i newid, magu hyder, datblygu sgiliau cyfathrebu a phersonol, a thrawsnewid gwendidau yn gryfderau.
 • Datrys Problemau a Gwneud Penderfyniadau: Mae mentora yn helpu mentoreion i ddatblygu strategaethau ar gyfer llywio heriau, gwneud penderfyniadau gwell a chael gwell adnoddau i ddatrys problemau.
 • System Gymorth: Mae mentoreion yn cysylltu â rhywun sy’n credu yn eu galluoedd, gan ddarparu anogaeth, arweiniad a chefnogaeth trwy sefyllfaoedd anodd.
 • Hunanfyfyrio a Chyfeiriad: Mae mentora cymheiriaid yn helpu i sefydlu nodau, a sefydlu ymdeimlad o gyfeiriad.
 • Meithrin gwytnwch: Mae mentora yn arfogi pobl ag offer a thechnegau i oresgyn rhwystrau ac wynebu heriau yn uniongyrchol, meithrin gwytnwch a gallu i ymdrin â newid a sefyllfaoedd anodd.

“Fe gefnogodd fy mentor i i barhau i fynd trwy gyfnodau anodd ac i fagu fy hyder bod gen i gyfraniadau ystyrlon – gwnaeth wahaniaeth cael rhywun yn fy nghefnogi, yn enwedig gan fod gweithredu ar newid hinsawdd yn llawn heriau,” mentorai o Adfywio Cymru a ddaeth yn Fentor Cymheiriaid yn ddiweddarach, adborth o 2012-2022.

Fodd bynnag, nid yn unig y mentoreion sy’n elwa o fentora cymheiriaid. Mae’n berthynas fuddiol i’r ddwy ochr a all feithrin arloesedd a syniadau newydd. Mae rhai o’r manteision i’r mentor a’r mentorai hefyd yn cynnwys:

 • Cylch parhaus o arloesi ac arferion gorau: Trwy gyfnewid syniadau amrywiol a newydd, mae mentora cymheiriaid yn meithrin arloesedd ac yn ysgogi newid cadarnhaol. Mae hyn yn arwain at rwydweithiau cryfach a manteision hirdymor i bawb sy’n gysylltiedig.
 • Adeiladu diwylliant o gynaliadwyedd a gwydnwch: Mae mentora cymheiriaid yn annog diwylliant eang o newid cymdeithasol a gofal i eraill. Trwy osod cynaliadwyedd a gwytnwch wrth galon cymunedau, mae’n hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol hir-dymor.
 • Anogaeth yn wyneb heriau: Mae cwrdd ag unigolion angerddol, ymroddedig ac amrywiol yn gweithredu fel ffynhonnell anogaeth barhaus wrth wynebu rhwystrau. Mae hyn yn meithrin naratif cadarnhaol pwerus o fewn y sector.
 • Her adeiladol a chydweithio: Mae mentora cymheiriaid yn creu diwylliant o her adeiladol a chydweithio amlddisgyblaethol. Mae’r dull hwn yn gwella datrys problemau ac yn arwain at atebion a rennir, gan agor llwybrau newydd ar gyfer arloesi a meithrin gwytnwch.
 • Canlyniadau annisgwyl ac effeithiau crychdon: Mae’r berthynas rhwng cymheiriaid mewn mentora yn aml yn catalysu canlyniadau annisgwyl. Gall y rhain gynnwys effeithiau crychdonnau sy’n ymestyn y tu hwnt i’r prosiect, gan greu camau gweithredu a llwyddiannau cadarnhaol ychwanegol.

Yn olaf, mae llawer o fanteision sy’n dod i’r mentor cymheiriaid eu hunain: mae mentora yn rhoi cyfle i fywoliaeth foesegol y mae galw mawr amdano yn gyson, gan eich galluogi i gael effaith ystyrlon ar fywydau pobl eraill. Mae eich arbenigedd a’ch arweiniad fel mentor yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr, gan gynnig cyfle i gyfrannu at dwf a datblygiad y mentoreion wrth brofi’r manteision o ddylanwadu’n gadarnhaol ar eu taith.

Mae mentora yn broses barhaus o ddysgu gweithredol sy’n gwella eich gwaith eich hun. Trwy rannu eich gwybodaeth a’ch profiad, rydych nid yn unig yn cefnogi twf pobl eraill ond hefyd yn dyfnhau eich dealltwriaeth ac yn mireinio’ch sgiliau. Yn ogystal, mae mentora yn eich galluogi i gryfhau a chyfrannu at rwydweithiau gwydn o fewn mudiad mwy. Trwy gymryd rhan weithredol fel mentor, byddwch yn dod yn rhan o gymuned sy’n rhannu gwerthoedd a nodau tebyg, gan feithrin cydweithredu a chynnydd ar y cyd. Mae’n agor drysau i gysylltiadau a chyfeillgarwch newydd gydag unigolion sydd â nodau a gwerthoedd tebyg, gan ehangu eich rhwydwaith proffesiynol a phersonol a pharatoi’r ffordd ar gyfer cydweithredu yn y dyfodol.


Mae CYD Cymru yn croesawu mentoriaid cymheiriaid sy’n rhannu ein gweledigaeth a’n gwerthoedd, sydd â phrofiad o sefydlu sefydliadau cymunedol, a/neu weithio o fewn, ac sy’n ymrwymo i brotocolau ac egwyddorion ymarfer mentor cymheiriaid. Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am siaradwyr Cymraeg yng Ngogledd Cymru gyda phrofiad o weithio ar egni gymunedol ac adnewyddadwy- darllenwch fwy am sut i wneud cais yma.

print